Kentsel dönüşüm, zarar görmüş ve çökmüş kentsel alanların ekonomik, sosyal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesi için kullanılan strateji ve eylemlerin tümünü ifade eder. Değişen kentsel işlevlere ve yeni yerel ihtiyaçlara ve fırsatlara yol açan çeşitli dönüşüm süreçleri, şehirleri sürekli olarak etkiler. Bu farklı gelişim süreçlerini yorumlamak ve fırsatları belirlemek ve gerçekleştirmek, kentsel yönetişim ve planlama için büyüyen zorluklardır. Kentler, yıllar içinde insanların anlam dünyalarıyla bütünleşen, hafıza oluşturarak kurulan yaşam alanlarıdır, kolay kolay oluşmaz.

Kentsel dönüşümü toplumsal bir süreç olarak görmek ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürmek çok önemli. Kentin gerçekliğine uygun olmalıdır. Birçok ilçe belediyesi Belediye Kanununda yapılan değişiklikle verdiği yetkiye dayanarak, teknopark, konut, sanayi, ticaret, kamu hizmeti, rekreasyon ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm ve geliştirme projeleri yürütüyor. Bozulabilir kent parçalarını yeniden inşa etmek ve restore etmek, tarihi ve kültürel kentsel yapıyı korumak veya deprem riskine karşı önlem almaktır. Kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, fiziki yapı yetersizlikleri nedeniyle dönüşümler yapılmalıdır.  Kentin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, fiziki yapı yetersizlikleri nedeniyle dönüşümler yapılmalıdır.

continue reading

Related Posts